Výrobky z diviny a hovädzieho mäsa

... s chuťou prírody

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok predávajúceho Biely potok, akciová spoločnosť so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 322 962

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5276/B

pre kúpu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu mäsa a mäsových výrobkov www.contevyrobky.sk

I.

1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Táto doba je daná dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti, ktoré sú vyznačené na tovare. Predpokladom vybavenia reklamácie je dodržanie všetkých podmienok skladovania a manipulácie stanovených výrobcom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní tovaru; inak práva zaniknú. Reklamácie týkajúce sa množstva tovaru musia byť uplatnené ihneď pri preberaní tovaru.

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4. Spôsobom vybavenia reklamácie, za dodržania vyššie uvedených pravidiel, sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opravenej veci, výmenou veci, vrátením ceny zhotovenia veci, vyplatením primeranej zľavy z ceny zhotovenia veci, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Kupujúci je oprávnený uplatniť písomne na príslušnom orgáne dozoru sťažnosť alebo podnet, pričom pri ich vybavení budú platiť rovnaké pravidlá, ako sú uvedené v tomto reklamačnom poriadku v článku I. bodoch 1. až 7. Orgánmi dohľadu sú: orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín (Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 6190/17, 842 13 Bratislava), Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb (Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava).

II.

Reklamáciu je možné uplatniť osobne na nasledujúcej adrese: Biely potok, akciová spoločnosť, prevádzka Tŕstie 24, 018 22 Dolný Lieskov, a to počas pracovných dní v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod. alebo písomne – prostredníctvom pošty na vyššie uvedenej adrese alebo emailom na: obchod@contevyrobky.sk.

Pri reklamácii je potrebné doručiť fotodokumentáciu reklamovaného tovaru a uviesť:

  • Číslo faktúry
  • Dátum doručenia
  • Reklamovaný tovar (názov a množstvo)
  • Popis vady, predmet reklamácie

 

Osoba poverená vybavovať reklamácie v mene predávajúceho: Oľga Kendralová

V Bratislave dňa 01. 07. 2024

Biely potok, akciová spoločnosť
so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 322 962