Výrobky z diviny a hovädzieho mäsa

... s chuťou prírody

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Biely potok, akciová spoločnosť pre E-shop mäsa a mäsových výrobkov www.contevyrobky.sk (ďalej aj ako „VOP“)

Obchodné meno: Biely potok, akciová spoločnosť
Sídlo: Plynárenská 1
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 36 322 962
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5276/B

Predávajúcim a prevádzkovateľom webovej stránky www.contevyrobky.sk je spoločnosť Biely potok, akciová spoločnosť so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 322 962.

Adresa elektronickej pošty predávajúceho: obchod@contevyrobky.sk

Telefonický kontakt predávajúceho: +421 901 737 004

Korešpondenčná adresa: Biely potok, akciová spoločnosť, prevádzka Tŕstie 24, 018 22 Dolný Lieskov

Časť A VOP pre spotrebiteľov

Článok 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Táto časť A VOP sa považuje za neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Biely potok, akciová spoločnosť ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a ktorý objednal tovar využitím E-shopu, pričom objednaný tovar sa stal predmetom kúpy. Predávajúcim sa v tomto prípade teda rozumie obchodník a kupujúcim sa v tomto prípade rozumie spotrebiteľ. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva o dodaní tovaru.

1.2 V rámci E-shopu kupujúci objedná tovar, následne predávajúci po zaevidovaní objednávky odošle kupujúcemu potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje kompletnú informáciu o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré budú kupujúcemu účtované pri predaji popri kúpnej cene tovaru (jedná sa najmä o náklady na dopravu, dodanie, poštovné). Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Kúpna zmluva pre tovar objednaný spotrebiteľom cez E-shop, ktorá vznikla uvedeným spôsobom, sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

1.3 Predávajúci dodá tovar určený v Zmluve kupujúcemu a prevedie k nemu vlastnícke právo na kupujúceho. Kupujúci tento tovar prevezme a uhradí zaň predávajúcemu kúpnu cenu.

Článok 2. Dodacie podmienky

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa uzavretej Zmluvy. Kupujúci potvrdí dodanie tovaru v dodacom liste, k dodaniu tovaru dochádza jeho prevzatím kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou okrem dopravcu. K dodaniu tovaru dôjde v mieste dodania určenom v Zmluve, ak nie je v tomto článku určené inak. Kupujúci je povinný poskytnúť pri prevzatí tovaru predávajúcemu potrebnú súčinnosť. V prípade, ak kupujúci oprávni na prevzatie tovaru v jeho mene inú osobu, zodpovedá kupujúci za to, že tovar v čase a mieste dodania táto osoba v jeho mene skutočne prevezme. Prípadná námietka kupujúceho, že tovar nebol ním prevzatý sa vzhľadom na uvedené považuje za irelevantnú. V prípade, ak kupujúci oprávni tretiu osobu na prevzatie tovaru v jeho mene v čase a mieste dodania, uvedením podpisu tejto tretej osoby na dodacom liste v mene kupujúceho sa tovar považuje za riadne dodaný kupujúcemu a prevzatý kupujúcim. Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť pred dodaním tovaru meno, priezvisko a bydlisko splnomocneného zástupcu na prevzatie tovaru, v opačnom prípade nemusí predávajúci tovar kupujúcemu dodať.

2.2 Termín na dodanie objednaného tovaru je spravidla do 5 pracovných dní od vzniku Zmluvy, ak nie je v konkrétnom prípade v Zmluve dohodnuté inak. Po vyexpedovaní tovaru objednaného kupujúcim zašle predávajúci informáciu o vyexpedovaní tovaru na email kupujúceho. O presnom dátume a čase dodania tovaru informuje kupujúceho doručovacia spoločnosť písomne formou sms správy alebo na email kupujúceho uvedený v objednávke kupujúceho. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri dodaní tovaru a je povinný tovar v oznámenom dátume a čase prevziať v mieste dodania určenom v Zmluve. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť termín dodania tovaru v prípade, ak nie je schopný z dôležitého dôvodu dodať tovar kupujúcemu včas. O predĺžení termínu dodania bude predávajúci kupujúceho informovať.

Spôsoby doručenia:

– Osobný odber na adrese: Tŕstie 24, 018 22 Dolný Lieskov v pracovné dni v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.
– Doručenie poštou – dobierka – pri nákupe do 89,99 EUR – poštovné 7,70 EUR s DPH vrátane dobierky
– pri nákupe nad 90 EUR – poštovné zdarma

2.3 Ak kupujúci neprevezme tovar pri jeho doručení, Zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká (rozväzovacia podmienka). Po zániku Zmluvy týmto spôsobom je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu sumu dohodnutých nákladov na dopravu tovaru do miesta dodania, nakoľko dohodnutú dopravu predávajúci vykonal. Okrem toho predávajúcemu vzniká nárok na náhradu spôsobenej škody. Po zániku Zmluvy týmto spôsobom môže predávajúci s tovarom nakladať a kupujúci nemá voči predávajúcemu nároky týkajúce sa tovaru. Tento spôsob vyporiadania považujú zmluvné strany za správny a spravodlivý.

2.4 Prevzatie tovaru si potvrdia predávajúci a kupujúci podpisom dodacieho listu.

Článok 3. Kúpna cena, náklady, poplatky a platobné podmienky

3.1 Kúpna cena za tovar ako aj náklady na dopravu tovaru, dodanie, poštovné a akékoľvek iné prípadné poplatky a náklady, vrátane ich splatnosti, sú stanovené v kúpnej zmluve na základe dohody zmluvných strán.

3.2 Po vzniku kúpnej zmluvy vystaví predávajúci faktúru, ktorú odošle kupujúcemu. Pokiaľ nebude dojednané inak, kúpna cena za tovar ako aj náklady na dopravu tovaru, dodanie, poštovné, ako aj akékoľvek iné prípadné poplatky a náklady sa platia najneskôr pri preberaní tovaru.

3.3 V prípade ak kupujúci neuhradí predávajúcemu akúkoľvek dlžnú sumu v lehote jej splatnosti, alebo v prípade nesplnenia záväzku kupujúceho voči predávajúcemu prevziať tovar v čase a mieste dodania, môže predávajúci odmietnuť uzavretie ďalších kúpnych zmlúv s kupujúcim.

Článok 4. Reklamácie, sťažnosti, podnety

Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať vady tovaru za podmienok a spôsobom stanoveným v Reklamačnom poriadku predávajúceho Biely potok, akciová spoločnosť pre kúpu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu (ďalej ako „Reklamačný poriadok“), v ktorom je uvedený aj postup pre ich uplatňovanie a vybavovanie, a to vrátane uplatňovania a vybavovania sťažností a podnetov. Reklamačný poriadok sa nachádza na webovej stránke predávajúceho: https://contevyrobky.sk/reklamacie/.

Článok 5. Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tovare, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva k tovaru.

Článok 6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu včas z dôležitého dôvodu, pričom takýmto dôvodom sa rozumie najmä ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru.

6.2 Predávajúci – obchodník poskytuje kupujúcemu – spotrebiteľovi poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy.

Poučenie na stiahnutie

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených zákonom alebo uvedených v tejto Zmluve. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou okrem dopravcu (uvedené sa však netýka tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený; tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom). Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.

6.3 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.4 Lehota na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 5.2 sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ najneskôr v posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od Zmluvy obchodníkovi.

6.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme tovar.

6.6 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Biely potok, akciová spoločnosť, prevádzka Tŕstie 24, 018 22 Dolný Lieskov, tel.: +421 901 737 004, e-mail: obchod@contevyrobky.sk

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom, pričom môže použiť nasledovný vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Vzorový formulár na stiahnutie

Použitie vzorového formulára na odstúpenie od Zmluvy nie je povinné.

6.7 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Ďalšie podmienky za ktorých spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy sú uvedené najmä v zákone č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.8 Ak spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak nebude možné vrátiť tovar prostredníctvom pošty.

6.9 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.10 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy spotrebiteľa (platí len v prípade, ak sa jedná o tovar, pri ktorom je odstúpenie možné), vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6.11 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Článok 7. Záverečné ustanovenia

7.1 Zmluva sa posudzuje podľa Slovenského práva.

7.2 Zmluva sa spravuje ustanoveniami § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je nezávislá od akejkoľvek inej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.3 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, a/alebo jeho časť, je a/alebo sa stane neplatným a/alebo neúčinným, účastníci sa dohodli, že budú aplikovať takú úpravu, ktorá je dovolená a ktorá sa v čo najbližšej možnej miere približuje k úprave neplatného a/alebo neúčinného ustanovenia, a/alebo jeho časti. Neplatnosť a/alebo neúčinnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy a/alebo jeho časti nespôsobuje neplatnosť a/alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a/alebo ich častí.

7.4 E-shopom je pre potreby tejto Zmluvy systém s verejným prístupom umiestnený v sieti internet na stránke https://contevyrobky.sk/shop/, ktorý umožňuje elektronické objednávanie tovarov od spoločnosti Biely potok, akciová spoločnosť ako predávajúceho (pre potreby týchto VOP ako „E-shop“).

7.5 Na kúpne zmluvy neuzavreté s využitím E-shopu na objednanie tovaru, ktorý sa stal predmetom kúpy, sa tieto VOP nevzťahujú. Na kúpne zmluvy uzavreté s využitím E-shopu na objednanie tovaru, ktorý sa stal predmetom kúpy, sa vzťahujú výlučne len tieto VOP.

7.6 Zmluvné strany budú navzájom elektronicky komunikovať predovšetkým prostredníctvom E-shopu a emailovej komunikácie. Pre účely emailovej komunikácie budú používať emailové adresy uvedené kupujúcim pri objednaní tovaru ako aj uvedené predávajúcim na webovej stránke E-shopu https://contevyrobky.sk/shop/, ako aj v týchto VOP, prípadne pre účely reklamácie aj emailové adresy predávajúceho uvedené v Reklamačnom poriadku.

7.7 Tovarom sú všetky produkty zverejnené predávajúcim na stránke E-shopu.

7.8 Orgánmi dohľadu sú: orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín (Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 6190/17, 842 13 Bratislava), Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb (Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava).

7.9 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený riešiť spor s predávajúcim aj pomocou systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to za podmienky podania žiadosti o nápravu a následného návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné využiť platformu alternatívneho riešenia sporov uvedenú na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

7.10 Zmluva bude uložená u predávajúceho a jej znenie bude zaslané kupujúcemu. VOP sú verejne prístupné a uverejnené na https://contevyrobky.sk/obchodne-podmienky/. Znenie VOP sa môže v budúcnosti zmeniť, avšak taká zmena sa nebude vzťahovať na už uzavretú Zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Na požiadanie kupujúceho zašle predávajúci kupujúcemu znenie VOP, ktoré platí pre medzi nimi uzavretú Zmluvu. Predávajúci zabezpečí kupujúcemu pri vytváraní objednávky technické prostriedky na zistenie a opravu chýb, tieto technické prostriedky bude obsahovať systém vytvárania objednávky. Zmluva sa uzaviera v slovenskom jazyku.

7.11 Plnenia za ktoré sa platí úhrada nákladov a poplatkov uvedených v zmluve nepredstavujú žiadnu doplnkovú zmluvu ani samostatnú zmluvu o službe.

Časť B VOP pre kupujúceho, ktorý nie je fyzickou osobou spotrebiteľom

Článok 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Táto časť B VOP sa považuje za neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Biely potok, akciová spoločnosť ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je fyzickou osobou spotrebiteľom, v prípade keď kupujúci objednal tovar využitím E-shopu a tento tovar sa stal predmetom kúpy. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva o dodaní tovaru. V rámci E-shopu kupujúci objedná tovar, následne predávajúci po zaevidovaní objednávky odošle kupujúcemu potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje kompletnú informáciu o všetkých nákladoch a poplatkoch, ktoré budú kupujúcemu účtované pri predaji popri kúpnej cene tovaru (jedná sa najmä o náklady na dopravu, dodanie, poštovné). Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Kúpna zmluva pre tovar objednaný kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, využitím E-shopu, ktorá vznikla uvedeným spôsobom, sa ďalej označuje ako „Zmluva2“.

1.2 Predávajúci dodá tovar určený v Zmluve2 kupujúcemu a prevedie k nemu vlastnícke právo na kupujúceho. Kupujúci tento tovar prevezme a uhradí zaň predávajúcemu kúpnu cenu.

1.3 Pre Zmluvu2, v prípade ak kupujúci nie je fyzickou osobou spotrebiteľom, sa použijú primerane ustanovenia časti A VOP s nasledovnými odchýlkami:
a) článok 4 časti A VOP pre potreby tejto časti B VOP znie: „Článok 4. Reklamácie

4.1 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Táto doba je daná dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti, ktoré sú vyznačené na tovare. Predpokladom vybavenia reklamácie je dodržanie všetkých podmienok skladovania a manipulácie stanovených výrobcom. Kupujúci je povinný predložiť reklamácie ohľadne vád tovaru na adresu predávajúceho:
– čo do množstva dodaného tovaru pri preberaní tovaru,
– čo do kvality, ak tovar nezodpovedá podmienkam uvedeným v Zmluve2, u zjavných vád bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 dňa od momentu dodania tovaru kupujúcemu, u ostatných vád bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr však do uplynutia dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.

Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní tovaru; inak práva zaniknú.

4.2 Reklamáciu je možné uplatniť osobne na nasledujúcej adrese: Biely potok, akciová spoločnosť, prevádzka Tŕstie 24, 018 22 Dolný Lieskov, a to počas pracovných dní v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod. alebo písomne – prostredníctvom pošty na vyššie uvedenej adrese alebo emailom na: obchod@contevyrobky.sk

Pri reklamácii je potrebné doručiť fotodokumentáciu reklamovaného tovaru a uviesť:

  • Číslo faktúry
  • Dátum doručenia
  • Reklamovaný tovar (názov a množstvo)
  • Popis vady, predmet reklamácie

 

4.3 Reklamovaný tovar musí byť skladovaný oddelene až do vyriešenia reklamácie, pričom musia byť dodržané všetky podmienky skladovania a manipulácie stanovené výrobcom a akékoľvek disponovanie s týmto tovarom, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť preverenie reklamácie, je bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho neprípustné.

4.4 Porušenie vyššie uvedených povinností kupujúceho pri reklamovaní tovaru má za následok zánik práv kupujúceho zo zodpovednosti za vzniknuté vady a nemožnosť reklamáciu vybaviť.

4.5 Ak bolo preukázateľne zistené, že reklamácia je oprávnená, predávajúci je oprávnený rozhodnúť o vybavení reklamácie nasledovne: a/ odstránením vád dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho množstva tovaru, alebo b/ odstránením vád opravou tovaru ak sú vady opraviteľné alebo c/ poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny. Pri reklamácii v rámci ktorej bolo preukázané, že tovar nebol dodaný v požadovanom množstve, predávajúci dodá chýbajúci tovar alebo poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny vo výške zodpovedajúcej vzniknutému rozdielu.

4.6 Žiadna reklamácia tovaru neoprávňuje kupujúceho odmietnuť uskutočniť akúkoľvek platbu alebo odmietnuť prevziať ďalšie dodávky od predávajúceho.

4.7 Reklamačný poriadok predávajúceho Biely potok, akciová spoločnosť pre kúpu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu uvedený v časti A VOP sa nepoužije.

4.8 Pre dodaný tovar platí záruka len vtedy, ak ju poskytol výrobca a táto záruka je platná v čase dodávky.“

b) Článok 5. časti A VOP prevod vlastníckeho práva pre potreby tejto časti B VOP znie:
„Článok 5. Prevod vlastníckeho práva. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tovare, prechádza na kupujúceho v momente, kedy začal predávajúci, alebo osoba ním určená, v súlade so Zmluvou2, vykonávať dopravu tovaru z miesta, kde sa tovar nachádza, do miesta dodania tovaru určeného v Zmluve2. Uvedené ustanovenie platí aj v prípade, že Zmluva2 zanikne (napr. bod 2.3 A VOP). Akýmkoľvek zánikom Zmluvy2 nie je dotknuté právo predávajúceho voči kupujúcemu na náhradu všetkej spôsobenej škody, pričom na zánik Zmluvy2 sa obdobne aplikuje ustanovenie druhej vety § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka.“

c) Body 6.2 až 6.11 v článku 6. časti A VOP sa pre potreby tejto časti B VOP (t.j. pre potreby Zmluvy2) nepoužijú.

d) Článok 7 bod 7.2 časti A VOP pre potreby tejto časti B VOP znie:

„7.2 Zmluva2 sa spravuje ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a je nezávislá od akejkoľvek inej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.“

e) Článok 7 bod 7.6 časti A VOP pre potreby tejto časti B VOP znie: „Zmluvné strany budú navzájom elektronicky komunikovať predovšetkým prostredníctvom E-shopu a emailovej komunikácie. Pre účely emailovej komunikácie budú používať emailové adresy uvedené kupujúcim pri objednaní tovaru ako aj uvedené predávajúcim na webovej stránke E-shopu https://contevyrobky.sk/kontakt/

f) Článok 7 bod 7.9 časti A VOP sa pre potreby tejto časti B VOP (t.j. pre potreby Zmluvy2) nepoužije.

1.4 Pre Zmluvu2, v prípade ak kupujúci nie je fyzickou osobou spotrebiteľom, sa použijú ďalej nasledovné ustanovenia:

(i) Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tovaru objednaného kupujúcim pre účel sledovaný kupujúcim. Informácie uvedené na webových stránkach predávajúceho nie je možné interpretovať ako vyhlásenie predávajúceho o vhodnosti tovaru pre niektorý konkrétny účel sledovaný kupujúcim.

(ii) Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu je v prípade náhrady škody obmedzená výškou skutočne uhradenej kúpnej ceny kupujúcim predávajúcemu za konkrétny tovar, pri ktorom došlo k porušeniu povinnosti predávajúceho podľa príslušnej Zmluvy2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za stratu zisku alebo predpokladaného zisku, stratu očakávaného budúceho odbytu (vrátane, okrem iného, nákladov na stiahnutie výrobkov), poškodenie dobrého mena alebo goodwill, ani za náklady vynaložené kupujúcim v dôsledku porušenia Zmluvy2 zo strany predávajúceho (nepriama škoda). Okrem toho predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorú nie je možné predvídať, a to vrátane zmluvných pokút alebo iných sankcií, ktorými je kupujúci zaťažený zo strany tretích osôb. Toto obmedzenie zodpovednosti sa neaplikuje, ak škoda bola kupujúcemu spôsobená v dôsledku úmyselného protiprávneho konania predávajúceho alebo hrubej nedbanlivosti predávajúceho.

(iii) V prípade, ak kupujúci zadá do objednávkového formuláru IČO, predpokladá sa, že pre potreby kúpnej zmluvy nie je spotrebiteľom.

(iv.) Dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim, že určitá nepodstatná časť Zmluvy2 sa dohodne dodatočne po uzavretí Zmluvy2, sa nepovažuje za podmienku platnosti dohodnutej časti Zmluvy2, a predávajúci a kupujúci týmto vyhlasujú, že nedosiahnutie dodatočnej dohody o doplnení obsahu Zmluvy2 nemá vplyv na platnosť uzavretej Zmluvy2.

V Bratislave dňa 01. 07. 2024